การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์และการพิมพ์ใน Word 2010


การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์และการพิมพ์ใน Word 2010


วิธีการดูตัวอย่างก่อนพิมพ์
          เป็นการตรวจสอบเอกสารครั้งสุดท้ายก่อนพิมพ์ว่ามีส่วนใดที่ต้องการแก้ไขหรือ ไม่ ถ้าไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น จึงจะสามารถสั่งพิมพ์ได้ ซึ่งการดูตัวอย่างก่อนพิมพ์นั้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
          1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File> พิมพ์ (Print)
          2. ตัวอย่างของเอกสารที่จะสั่งพิมพ์จะแสดงอยู่ทางด้านข้างของหน้าต่าง เราสามารถปรับแถบเลื่อนเพื่อขยายดูหน้าเอกสารได้
          3. หน้าเอกสารก็จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
1

การสั่งพิมพ์เอกสาร
          หลังจากที่ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ก็ให้สั่งพิมพ์เอกสารได้ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
          1. เลือกเครื่องมือพิมพ์ที่จะสั่งพิมพ์
          2. กำหนดจำนวนหน้าที่จะพิพม์
          3. กำหนดจำนวนชุดสำเนาเอกสารที่จะพิมพ์
          4. คลิกปุ่ม พิมพ์ (Print)

2

การกำหนดขนาดกระดาษที่ใช้พิมพ์ใน Word 2010


การกำหนดขนาดกระดาษที่ใช้พิมพ์ใน Word 2010

          ตามปกติแล้ว การทำงานในโปรแกรม Microsoft Word  มักจะถูกสั่งพิมพ์ออกมาทางหน้ากระดาษ A4 ซึ่งหากการปรับเปลี่ยนขนาดกระดาษที่จะใช้สั่งพิมพ์ ก็ทำได้โดย

วิธีการกำหนดขนาดกระดาษที่ใช้พิมพ์
          1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File> พิมพ์ (Print)

1

          2. เลือกขนาดกระดาษที่ต้องการ

2

การหาผลการคำนวณในตารางของ Word 2010


การหาผลการคำนวณในตารางของ Word 2010

          ตามปกติแล้ว หากจะพูดถึงการคำนวณตัวเลขในตาราง ก็คงจะต้องนึกถึงโปรแกรม Microsoft Excel ที่สามารถจัดการตัวเลขได้หลากหลายรูปแบบ แต่ถ้าเป็นการคำนวณเบื้องต้นแบบง่าย ๆ เราก็สามารถทำใน Microsoft Word ได้เช่นเดียวกัน โดยการหาผลการคำนวณในตารางของ Microsoft Word นั้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีการหาผลการคำนวณในตาราง
          1. เลือกเซลล์ที่ต้องการหาผลการคำนวณ
          2. คลิกแท็บ เค้าโครง (Layout)
          3. คลิกเลือก สูตร (Formula)

1

          4. ป้อนสูตรการคำนวณลงไป
          5. คลิกปุ่ม ตกลง (OK)

2

           6. ผลลัพธ์จากการคำนวณก็จะแสดงขึ้นมา

3

การใช้งานรูปแบบตารางอัตโนมัติใน Word 2010


การใช้งานรูปแบบตารางอัตโนมัติใน Word 2010

          นอกจากเราจะสามารถปรับแต่งตารางตามรูปแบบที่ต้องการได้แล้ว เรายังสามารถใช้รูปแบบตารางอัตโนมัติที่มีอยู่ในโปรแกรมได้อีกด้วย ซึ่งการใช้งานรูปแบบตารางอัตโนมัตินั้นทำได้ดังนี้

วิธีการใช้งานรูปแบบตารางอัตโนมัติ
          1. เลือกตารางที่ต้องการ
           2. คลิกแท็บ ออกแบบ (Design)

1

          3. เลือกรูปแบบตารางตามที่ต้องการ

2

          4. ตารางจะถูกปรับแต่งตามรูปแบบอัตโนมัติที่เลือก

3

การสร้างตารางสำเร็จรูปใน Word 2010


การสร้างตารางสำเร็จรูปใน Word 2010


 วิธีการสร้างตารางสำเร็จรูปใน Word 2010
          1. คลิกแท็บ แทรก (Insert)
          2. คลิกเลือก ตาราง (Table> ตารางด่วน (Quick Tables)

1

          3. แล้วเลือกรูปแบบตารางที่ต้องการ

2

          4. รูปแบบตารางที่ต้องการก็จะแสดงขึ้นมา

3

การสร้างตารางในรูปแบบโปรแกรม Excel ใน Word 2010


การสร้างตารางในรูปแบบโปรแกรม Excel ใน Word 2010


 วิธีการสร้างตารางในรูปแบบโปรแกรม Excel
          1. คลิกแท็บ แทรก (Insert)
          2. คลิกเลือก ตาราง (Tableกระดาษคำนวณ Excel (Excel Spreadsheet)

1

          3. ตารางที่มีรูปแบบเหมือนกับตารางในโปรแกรม Microsoft Excel ก็จะแสดงขึ้นมา

2

การแทรกตารางใน Word 2010


การแทรกตารางใน Word 2010

          ตาราง เป็นรูปแบบการแสดงข้อมูลชนิดหนึ่ง มักใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลตัวเลข และตัวอักษร เช่น ตารางบัญชีรายรับ - รายจ่าย ตารางแสดงยอดขายสินค้า เป็นต้น

วิธีการแทรกตาราง
          การแทรกตารางสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้
          วิธีที่ 1
          1. คลิกแท็บ แทรก (Insert)
          2. คลิกเลือก ตาราง (Table) แล้วกำหนดจำนวนช่องตารางที่ต้องการ

1

          วิธีที่ 2
          1. คลิกแท็บ แทรก (Insert)
          2. คลิกเลือก ตาราง (Table> แทรกตาราง (Insert Table)

2

          3. กำหนดจำนวนช่องตารางที่จะสร้างขึ้นมา
          4. คลิกปุ่ม ตกลง (OK)
3

          วิธีที่ 3
          1. คลิกแท็บ แทรก (Insert)
          2. คลิกเลือก ตาราง (Table> วาดตาราง (Draw Table)

4

          3. คลิกลากเมาส์สร้างกรอบของตาราง

5

          4. คลิกลากเมาส์สร้างเส้นแบ่งคอลัมน์

6

          5. คลิกลากเมาส์สร้างเส้นแบ่งแถว

7

การปรับแต่งรูปแบบแผนภูมิใน Word 2010


การปรับแต่งรูปแบบแผนภูมิใน Word 2010

          การปรับแต่งรูปแบบแผนภูมิให้มีรูปแบบตามที่เราต้องการนั้นทำได้โดย

วิธีการปรับแต่งรูปแบบแผนภูมิ
          1. คลิกเลือกแผนภูมิที่จะปรับแต่ง
          2. คลิกแท็บ ออกแบบ (Design)

1

          3. เลือกรูปแบบแผนภูมิตามที่ต้องการ

2

          4. แผนภูมิจะถูกจัดรูปแบบตามที่เลือก

3

การแทรกแผนภูมิใน Word 2010


การแทรกแผนภูมิใน Word 2010

          บางครั้งการทำงานกับข้อมูล ถ้าทำในรูปแบบของแผนภูมิจะช่วยให้การแสดงผลข้อมูลทำได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งการใส่แผนภูมิลงไปในเอกสารนั้น ทำได้โดย

วิธีการแทรกแผนภูมิ
          1. คลิกแท็บ แทรก (Insert)
          2. คลิกเลือก แผนภูมิ (Chart)

1

          3. เลือกประเภทของแผนภูมิที่ต้องการ
          4. เลือกรูปแบบแผนภูมิที่ต้องการ
          5. คลิกปุ่ม ตกลง (OK)

2

          6. แผนภูมิก็จะแสดงขึ้นมา

3

การปรับแต่งแผนผังใน Word 2010


การปรับแต่งแผนผังใน Word 2010

          การปรับแต่งแผนผังที่สร้างขึ้นมาให้สวยงามนั้น ทำได้โดย

วิธีการปรับแต่งแผนผัง
          1. คลิกเลือกแผนผังที่จะปรับแต่ง

1

          2. คลิกแท็บ รูปแบบ (Format)

2

          3. เลือกรูปแบบการปรับแต่งแผนผัง

3

          4. เพียงเท่านี้ก็จะได้รูปแบบแผนผังที่เราเลือกแล้ว

4

การแทรกแผนผังลงในเอกสาร ใน Word 2010


การแทรกแผนผังลงในเอกสาร ใน Word 2010

          การทำงานในเอกสารบางครั้งก็ต้องมีการทำงานกับลำดับขั้นตอน หรือ กระบวนการต่าง ๆ ซึ่งการใช้งานแผนผังจะช่วยให้การทำงานดังกล่าวนั้นง่ายขึ้น ซึ่งการใช้งานแผนผังใน Microsoft Word นั้นทำได้โดย

วิธีการแทรกแผนผังลงในเอกสาร
          1. คลิกแท็บ แทรก (Insert)
           2. คลิกเลือก SmartArt

1

          3. เลือกประเภทแผนผังที่ต้องการ
          4. เลือกรูปแบบแผนผังที่ต้องการ

2

          5. คลิกปุ่ม ตกลง (OK)

3

การใส่ลักษณะพิเศษให้ภาพใน word 2010


การใส่ลักษณะพิเศษให้ภาพใน word 2010

          การเพิ่มลักษณะพิเศษต่าง ๆ ให้ภาพ ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

วิธีการใส่ลักษณะพิเศษให้ภาพ
          1. คลิกเลือกภาพที่ต้องการใส่ลักษณะพิเศษ
          2. คลิกแท็บ รูปแบบ (Format)

1

          3. คลิกเลือก ลักษณะพิเศษแนวศิลป์ (Artistic Effect) แล้วเลือกลักษณะที่จะใส่ลงไปในภาพ

2

          4. ภาพจะถูกใส่ลักษณะพิเศษตามที่เลือก

3

การเปลี่ยนสีของภาพใน word 2010


การเปลี่ยนสีของภาพใน word 2010

          การปรับเปลี่ยนสีของภาพมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีการเปลี่ยนสีของภาพ
          1. คลิกเลือกภาพที่ต้องการเปลี่ยนสี
          2. คลิกแท็บ รูปแบบ (Format)

1

          3. คลิกเลือก สี (Color) แล้วเลือกสีของภาพตามต้องการ

2

          4. ภาพก็จะถูกปรับเปลี่ยนสีตามที่กำหนด

3

การปรับความสว่างและความคมชัดของภาพใน word 2010


การปรับความสว่างและความคมชัดของภาพใน word 2010

          เมื่อพบว่าภาพถ่ายที่มีอยู่มีความสว่างและความคมชัดไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้งาน ก็ให้ปรับความสว่างและความคมชัดของภาพด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีการปรับความสว่างและความคมชัดของภาพ
          1. คลิกเลือกภาพที่ต้องการปรับความสว่าง
          2. คลิกแท็บ รูปแบบ (Format)
          3. คลิกเลือก การแก้ไข (Correction)

1

          4. เลือกปรับความสว่างในส่วนของ Brightness and Contrast

2

          5. ภาพก็จะมีความสว่างตามที่เลือก

3

การแทรกรูปภาพที่จัดเก็บไว้ ใน Word 2010


การแทรกรูปภาพที่จัดเก็บไว้ ใน Word 2010

          การนำรูปภาพที่จัดเก็บไว้ในเครื่องมาใส่ลงไปในเครื่องนั้น ทำได้ดังนี้

วิธีการแทรกรูปภาพที่จัดเก็บไว้
          1. เลือกตำแหน่งที่จะจัดวางภาพ
          2. คลิกแท็บ แทรก (Insert)
          3. คลิกเลือก รูปภาพ (Picture)

1

          4. เลือกสถานที่จัดเก็บภาพ
          5. เลือกภาพที่ต้องการ
          6. คลิกปุ่ม แทรก (Insert)

2

          7. ภาพที่เลือกก็จะปรากฏขึ้นมาในเอกสาร

3

การแปลคำศัพท์ ใน Word 2010


การแปลคำศัพท์ ใน Word 2010

         การแปลคำศัพท์ในโปรแกรม Microsoft Word 2010 นั้น ทำได้ง่าย และสามารถแปลออกมาให้เป็นภาษาที่เราต้องการได้หลากหลายภาษา ซึ่งขั้นตอนในการแปลคำศัพท์นั้นมีอยู่ ดังนี้

วิธีการแปลคำศัพท์
          1. คลิกเมาส์ขวาที่คำศัพท์ที่ต้องการแปลแล้วเลือกคำสั่ง แปล (Translate)

1

          2. เลือกภาษาที่จะใช้ในการแปลคำศัพท์

2

          3. เลื่อน Scroll bar ลง เพื่อดูคำแปล

3

          4. คำแปลของคำศัพท์ที่ได้เลือกก็จะแสดงขึ้นมา