Microsoft PowerPoint 2010


โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอผลงานที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ การนำเสนอผลงาานทางการศึกษา ตลอดจนการนำเสนออัลบั้มภาพส่วนตัวต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 นั้นจะมีจุดเด่นตรงที่สามารถใส่ภาพ เสียง ตลอดจนภาพเคลื่อนไหว ลงไปในสไลด์โชว์ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ทำให้ได้รับความนิยมมาโดยตลอด จนกระทั่งถึงเวอร์ชั่นปัจจุบัน Microsoft PowerPoint 2010 ก็กำลังจะเริ่มเป็นที่รู้จักกันในระยะเวลาไม่นาน 


ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
          เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ขึ้นมา จะแสดงหน้าต่างของโปรแกรม และส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้
1

ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม
          1. ปุ่ม แฟ้ม (File) = เป็นส่วนที่ใช้เก็บคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้งานในโปรแกรม เช่น คำสั่ง สร้าง (New), บันทึก (Save) เป็นต้น
          2. แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access) = เป็บแถบที่ใช้แสดงคำสั่งที่ใช้งานบ่อย ๆ ขึ้นมาให้เราสามารถเรียกใช้งานได้ทันที
          3. แถบชื่อเรื่อง (Title bar) = เป็นส่วนที่ใช้แสดงชื่อโปรแกรม และรายชื่อไฟล์ที่ได้เปิดใช้งานอยู่
          4. ปุ่มควบคุม = Windows เป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมการ เปิด-ปิด และขยายหน้าต่างโปรแกรมที่ได้เปิดขึ้นมา
          5. ริบบอน (Ribbon) = เป็นแถบที่ใช้รวบรวมเครื่องมือการใช้งานเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน
          6. Slide and outline = เป็นส่วนที่ใช้แสดงแบบจำลองของภาพนิ่งทั้งหมดที่มีอยู่ในสไลด์โชว์
          7. Slide Pane = เป็นพื้นที่ที่ใช้แสดงรายละเอียดของสไลด์โชว์
          8. Note Pane = เป็นส่วนที่ใช้ใส่ข้อความเพิ่มเติมลงไปในสไลด์โชว์
          9. Status Bar = เป็นส่วนที่ใช้แสดงรายละเอียดของสไลด์โชว์ที่เปิดขึ้นมาใช้งาน

การสร้างงานนำเสนอ ใน PowerPoint 2010
          เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ขึ้นมาใช้งาน สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกก็คือ การสร้างไฟล์งานนำเสนอใหม่ขึ้นมาใช้งาน ซึ่งทำได้หลายวิธี ดังขั้นตอนต่อไปนี้

การสร้างงานนำเสนอว่าง
          1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File> สร้าง (New)
          2. คลิกเลือก งานนำเสนอเปล่า (Blank Presentation)
          3. คลิกเลือก สร้าง (Create)
1

การสร้างพรีเซนเทชันจาก Template ของโปรแกรม
          1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > สร้าง (New)
          2. คลิกเลือก ตัวอย่างแม่แบบ (Sample Template)
2

          3. เลือกรูปแบบ Template ที่ต้องการ
          4. คลิกเลือก สร้าง (Create)
3

          5. ไฟล์งานนำเสนอใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นมาตามรูปแบบที่เราได้เลือก

การสร้างพรีเซนเทชันจาก Theme ของโปรแกรม
          1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > สร้าง (New)
          2. คลิกเลือก ชุดรูปแบบ (Theme)
4

          3. เลือกรูปแบบ Theme ที่เราต้องการ
          4. คลิกเลือก สร้าง (Create)
5

          5. ไฟล์งานนำเสนอใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นมาตามรูปแบบ Theme ที่เราเลือก

การเพิ่มสไลด์ลงไปในงานนำเสนอ PowerPoint 2010

          หลังจากที่ได้สร้างไฟล์งานนำเสนอขึ้นมาแล้ว หากต้องการเพิ่มแผ่นสไลด์ใหม่ลงไปในงานนำเสนอ ก็สามารถทำได้ดังนี้

วิธีการเพิ่มสไลด์ลงไปในงานนำเสนอ
          1. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home)
          2. คลิกเลือก สร้างภาพนิ่ง (New Slide) แล้วเลือกรูปแบบสไลด์ที่จะสร้างขึ้นใหม่

1

          3. สไลด์แผ่นใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นมาตามรูปแบบที่เลือก

2

การคัดลอกสไลด์ใน PowerPoint 2010

          หากต้องการคัดลอกสไลด์ สร้างสไลด์แผ่นใหม่ขึ้นมาให้มีลักษณะเหมือนกับสไลด์ต้นฉบับทุกประการ ก็สามารถทำได้ดังนี้

วิธีการคัดลอกสไลด์
          1. คลิกแท็บ Slide
          2. คลิกเมาส์ขวาที่สไลด์ที่ต้องการคัดลอก แล้วเลือกคำสั่ง การทำซ้ำภาพนิ่ง (Duplicate Slide)

1

          3. สไลด์แผ่นใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นมา โดยมีลักษณะเหมือนกับสไลด์แผ่นเดิมทุกประการ

2

การกำหนดชุดรูปแบบ Theme ใน PowerPoint 2010

          Theme เป็นชุดรูปแบบสำเร็จรูปของโปรแกรม PowerPoint ซึ่งการเรียกใช้งานชุดรูปแบบ Theme นั้น ก็สามารถทำได้สะดวก และรวดเร็ว ดังนี้

วิธีการกำหนดชุดรูปแบบ Theme
          1. คลิกแท็บ ออกแบบ (Design)
          2. เลือกชุดรูปแบบ ชุดรูปแบบ (Theme) ที่ต้องการ

1

          3. สไลด์ก็จะถูกปรับแต่งด้วยชุดรูปแบบที่เลือก

2

การใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับรูปวาดใน PowerPoint 2010

          หากต้องการปรับแต่งความสวยงามให้กับรูปวาดด้วยการใส่เอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ ลงไป ก็สามารถทำได้ตามขึ้นตอนดังนี้

วิธีการใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับรูปวาด
          1. คลิกเลือกรูปวาด
          2. คลิกแท็บ รูปแบบ (Format)
          3. คลิกเลือก ลักษณะพิเศษรูปร่าง (Shape Effect)

1

          4. เลือกเอฟเฟ็กต์ที่ต้องการ

2

          5. เอฟเฟ็กต์ก็จะถูกใส่ลงไปในรูปวาด

3

การแทรกไฟล์เสียงลงสไลด์ใน PowerPoint 2010

          การแทรกไฟล์เสียง เป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับสไลด์ในงานนำเสนอ ซึ่งมีขึ้นตอนดังต่อไปนี้

การแทรกไฟล์เสียงจาก Clip Organizer
          การแทรกไฟล์เสียงจาก Clip Organizer ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาใส่ลงไปในงานนำเสนอ สามารถทำได้ดังนี้
          1. คลิกแท็บ แทรก (Insert)
          2. คลิกเลือก เสียง (Audio> เสียงจากภาพตัดปะ (Clip Art Audio)

1

          3. คลิกเลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ
          4. จะปรากฏสัญลักษณ์รูปลำโพงขึ้นมาบนสไลด์ หากต้องการทดลองฟังเสียงที่ใส่ลงไปให้คลิกที่รูปลำโพง

2

การใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับลูกเล่นของข้อความ PowerPoint 2010

          หลังจากที่กำหนดลูกเล่นให้กับข้อความแล้ว เราสามารถใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับลูกเล่น เพื่อให้ลูกเล่นนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้

วิธีการใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับลูกเล่นของข้อความ
          1. เลือกกรอบข้อความที่จะกำหนดลูกเล่น
          2. คลิกแท็บ ภาพเคลื่อนไหว (Animation)
          3. คลิกเลือก ตัวเลือกลักษณะพิเศษ (Effect Option)


1

          4. เลือกเอฟเฟ็กต์ที่ต้องการ

2

          5. เอฟเฟ็กต์ก็จะถูกเพิ่มเข้าไปในข้อความ

3

การเริ่มต้นแสดงงานนำเสนอใน PowerPoint 2010

          เมื่อเราจัดทำงานนำเสนอเรียบร้อยแล้ว หากต้องการเริ่มการแสดงงานนำเสนอที่ได้สร้างไว้ สามารถทำได้ดังนี้

วิธีการเริ่มต้นแสดงงานนำเสนอ
          1. คลิกแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง (Slide Show)
          2. คลิกที่ ตั้งแต่ต้น (From Beginning)

1

          3. งานนำเสนอก็จะแสดงขึ้นมา

2

วิธีที่ 2
          - คลิกปุ่มที่มีลักษณะดังภาพ

3

วิธีการยกเลิกงานนำเสนอ
          - ให้กดปุ่ม Esc บนคีย์บอร์ด หรือจะ คลิกเมาส์ขวา บนสไลด์ แล้วเลือก สิ้นสุดการนำเสนอ ก็ได้1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เยี่ยมเลยครับ