Microsoft Word 2010


ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010
 โปรแกรม Microsoft Word 2010 มีรูปร่างหน้าตา และส่วนประกอบของโปรแกรมที่เหมือน และแตกต่างจาก Microsoft Word 2007 ดังภาพด้านล่างนี้
components-microsoft-word-2010
          1. แถบชื่อเรื่อง (Title Bar) = เป็นส่วนที่ใช้แสดงชื่อโปรแกรม และชื่อไฟล์ที่ได้เปิดขึ้นมา
          2. แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access) = เป็นส่วนที่ใช้แสดงคำสั่งที่ใช้งานบ่อย
          3. ปุ่ม File (แฟ้ม) = เป็นส่วนที่ทำหน้าที่คล้ายกับปุ่ม Office ใน Microsoft Office 2007 คือ จัดเก็บคำสั่งที่ใช้ในการทำงานเอกสาร เช่น New Open Save และ Print เป็นต้น
          4. ปุ่มควบคุม = เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมการเปิด หรือปิดหน้าต่างโปรแกรม
          5. ริบบอน (Ribbon) = เป็นส่วนที่ใช้แสดงรายการคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงานกับเอกสาร
          6. พื้นที่การทำงาน = เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นภายในเอกสาร
          7. แถบสถานะ (Status Bar) = เป็นส่วนที่ใช้แสดงจำนวนหน้ากระดาษ และจำนานตัวอักษรที่ใช้ในเอกสาร

การเพิ่ม และลบไอคอนคำสั่งในแถบเครื่องมือด่วนใน Microsoft Word 2010

          บนแถบเครื่องมือด่วนนั้น เมื่อเราเปิดขึ้นมาครั้งแรก โปรแกรมจะแสดงคำสั่งบางคำสั่งมาให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งหากเราต้องการเพิ่ม หรือลบไอคอนคำสั่ง ก็สามารถทำได้ตามขึ้นตอนดังต่อไปนี้

การเพิ่มไอคอนคำสั่งในแถบเครื่องมือด่วน
          1. คลิกปุ่มลูกศรบนแถบเครื่องมือเร่งด่วน แล้วเลือกคำสั่งที่ต้องการ จากภาพจะลองเพิ่มปุ่ม อีเมลเข้ามา

1

          2. คำสั่งที่ได้เลือกก็จะแสดงขึ้นมาบนแถบเครื่องมือเร่งด่วน แล้วหล่ะครับง่ายมาก ๆ เลยเนอะ

2

การลบไอคอนคำสั่งในแถบเครื่องมือด่วน
          1. คลิกเมาส์ขวาไอคอนที่ต้องการลบ แล้วเลือกคำสั่ง เอาออกจากแถบเครื่องมือด่วน (Remove from Quick Access)

3


การกำหนดขนาดกระดาษ ใน Word 2010
          ปกติแล้วขนาดกระดาษที่เราเรียกขึ้นมาใช้งานนั้น โปรแกรม Microsoft Word 2010 จะกำหนดขนาดกระดาษให้เราไว้ที่ A4 โดยอัตโนมัติ ซึ่งเราสามารถกำหนดขนาดกระดาษใหม่ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

          1. คลิกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout)
          2. คลิกเลือก ขนาด (Size) แล้วเลือกขนาดกระดาษตามที่เราต้องการ

1

กำหนดขนาดของกระดาษเอง
          เราสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ครับ หากว่าเราไม่พอใจกับที่โปรแกรมให้มา หรือไม่ตรงกับงานพิมพ์ของเรา โดยขั้นตอนมีดังนี้ครับ
          1. คลิกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout)
          2. คลิกปุ่ม ขนาด (Size) > ขนาดกระดาษเพิ่มเติม
2

          3. ที่แท็บ กระดาษ เราสามารถกำหนด ความกว้าง และความสูง ได้ตามใจเราเลยหล่ะครับ
3การบันทึกเอกสาร ใน Word 2010
          หลังจากที่เราพิมพ์งานแล้ว เราก็ย่อมมีการจัดเก็บเอกสารนั้นไว้สำหรับการใช้งานในครั้งต่อไปด้วย ซึ่งการบันทึกเอกสารนั้น ก็มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ ซึ่งเราต้องเลือกบันทึกเอกสารให้เหมาะกับการนำไปใช้งานด้วย

          การบันทึกเอกสารใหม่
          1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > บันทึก (Save)
1

          2. เลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์เอกสาร
          3. กำหนดชื่อไฟล์เอกสาร
          4. คลิกปุ่ม บันทึก (Save)
2

          การบันทึกเอกสารแบบสำเนา
          การบันทึกเอกสารแบบสำเนา เป็นการบันทึกไฟล์เอกสารเพื่อป้องกันกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเปิดไฟล์เอกสาร หรือไฟล์สุญหาย เป็นต้น ซึ่งการบันทึกไฟล์ลักษณะนี้ทำได้โดย
          1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > บันทึกเป็น (Save As)
3

          2. เลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์เอกสาร
          3. กำหนดชื่อไฟล์เอกสาร
          4. คลิกปุ่ม บันทึก (Save)
2

 การบันทึกเอกสารแบบ Word 97-2003 นั้นเป็นการบันทึกไฟล์เอกสารเพื่อนำไปเปิดในโปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชัน 97-2003 ซึ่งการบันทึกไฟล์ในลักษณะนี้ ทำได้ดังนี้

          1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > บันทึกเป็น (Save As)
3

          2. เลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์เอกสาร
          3. กำหนดชื่อไฟล์เอกสาร
          4. กำหนดชนิดของไฟล์ให้เป็น Word 97-2003 Document
1

          5. คลิกปุ่ม บันทึก (Save)

การกำหนดรูปแบบตัวอักษร ใน Word 2010

          ในการสร้างเอกสารขึ้นมาแล้ว หลังจากที่ป้อนข้อมูลต่าง ๆ ลงไปแล้ว เพื่อให้เอกสารมีความสวยงาม และสมบูรณ์มากขึ้น ก็ควรจะมีการกำหนดรูปแบบของเอกสารให้ตรงกับความต้องการในการนำไปใช้งาน

 การกำหนดรูปแบบตัวอักษร ก่อนการพิมพ์
          การกำหนดรูปแบบตัวอักษรในเอกสารนั้น สามารถทำได้ทั้งก่อน และหลังพิมพ์ข้อความ ซึ่งแต่ละลักษณะมีดังนี้
          1. คลิกเมาส์วางเคอร์เซอร์เพื่อเริ่มการพิมพ์
          2. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home)
1

          3. เลือกรูปแบบตัวอักษรที่ต้องการ
2

          4. เมื่อพิมพ์ข้อความขึ้นมา รูปแบบตัวอักษรก็จะปรากฏเป็นไปตามที่กำหนด
3

การกำหนดรูปแบบตัวอักษร หลังการพิมพ์
          1. คลิกเมาส์ซ้ายเลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอัก
          2. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home)
          3. เลือกรูปแบบตัวอักษรที่่ต้องการ
4

          4. ข้อความจะถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรตามที่เลือก
5

การกำหนดลักษณะตัวอักษร ใน Word 2010
          นอกจากจะสามารถกำหนดชนิดของรูปแบบตัวอักษรได้แล้ว ยังสามารถกำหนดลักษณะพิเศษให้กับตัวอักษรได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มความหนาให้กับข้อความ การเปลี่ยนข้อความให้เป็นตัวเอียง เป็นต้น

การเพิ่มความหนาให้กับข้อความ
          1. เลือกข้อความที่ต้องการเพิ่มความหนาให้กับตัวอักษร
          2. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home)
          3. คลิกปุ่มที่เป็นอักษร B (Bold)
1

การปรับเปลี่ยนข้อความให้เป็นตัวเอียง
          1. เลือกข้อความที่ต้องการปรับรูปแบบให้เป็นตัวเอียง
          2. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home)
          3. คลิกปุ่มที่มีลักษณะเป็นตัวอักษร I   (Italic)
2

การขีดเส้นใต้ให้ข้อความ
          1. เลือกข้อความที่ต้องการขีดเส้นใต้
          2. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home)
          3. คลิกปุ่ม U (Underline)
3

การกำหนดปรับขนาดตัวอักษร ใน Word 2010

          ถ้าข้อความที่พิมพ์ลงไปในเอกสารมีขนาดเล็กหรือใหญ่จนเกินไป เราสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรได้ ด้วยขั้นตอนดังนี้

การปรับขนาดตัวอักษร
          1. เลือกข้อความที่ต้องการปรับขนาดตัวอักษร
2

          2. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home)
          3. กดที่ลูกศรลงมา แล้วเลือกขนาดตามต้องการ

1
          เพียงเท่านี้ข้อความที่เราเลือก ก็จะถูกปรับขนาดตัวอักษรตามที่เรากำหนด

การปรับเปลี่ยนสีตัวอักษร ใน Word 2010

          ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความลงไปในเอกสารเพื่อความสวยงาม เราสามารถกำหนดสีให้ตัวอักษรได้ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

การปรับเปลี่ยนสีตัวอักษร
          1. เลือกข้อความที่ต้องการกำหนดสีตัวอักษร
1

          2. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home)
          3. คลิกปุ่มอักษร A (Font Color) ดังภาพแล้วเลือกสีของตัวอักษรที่ต้องการ
2

          เพียงเท่านี้ข้อความที่เราเลือกนั้น ก็จะเปลี่ยนสีแล้วครับ

การใส่สีเน้นข้อความ ใน Word 2010

          การพิมพ์ข้อความลงไปในเอกสารนั้น ถ้าต้องการเน้นข้อความใด ๆ เป็นพิเศษแล้ว เราสามารถใส่สีให้กับข้อความนั้นได้ ด้วยขั้นตอนดังนี้

วิธีการใส่สีเน้นข้อความ
          1. เลือกข้อความที่่ต้องการใส่สี
1

          2. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home)
          3. คลิกเลือกปุ่ม สีเน้นข้อความ  (Text Highlight Color) แล้วเลือกสีที่ต้องการใช้เน้นข้อความ
2

          เพียงเท่านี้ข้อความที่เราเลือกก็จะปรากฏสีที่เน้นไว้ขึ้นมา

การสร้างเอกสารใหม่ ใน Microsoft Word 2010

          ส่วนมากการทำงานอันดับแรกที่เราต้องทำในโปรแกรม Microsoft Word ก็คือ การสร้างเอกสารที่ตรงกับความต้องการขึ้นมาใช้งาน ซึ่งการสร้างเอกสารก็สามารถทำได้หลายวิธีดังขั้นตอนด้านล่างนี้

วิธีที่ 1 การสร้างเอกสารเปล่า
          1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File> สร้าง (New> เอกสารเปล่า (Blank document)
          2. คลิกปุ่ม สร้าง (Create)
          3. หลังจากนั้นเอกสารใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นมา

1
ตัวอย่างการสร้างเอกสารเปล่า

วิธีที่ 2 การสร้างเอกสารจากแม่แบบ
          เป็นการสร้างเอกสารจากแม่แบบสำเร็จรูปที่มีอยู่ในโปรแกรม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
          1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File> สร้าง (New> ตัวอย่างแม่แบบ (Sample templates)
2

          2. เลือกแม่แบบที่เราต้องการ
          3. คลิกปุ่ม สร้าง (Create)
3

          เอกสารใหม่จะถูกสร้างขึ้นมาตามแม่แบบที่เลือก
4

การใส่ลำดับตัวเลขให้ข้อความ ใน Word 2010

          หากในเอกสารมีแต่ข้อความที่เป็นตัวอักษร ก็อาจจะทำให้ยากต่อการทำความเข้าใจ และยากที่จะจัดการกับข้อมูลเหล่านั้น ซึ่งเราสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างง่าย ๆ ด้วยการจัดลำดับตัวเลขให้กับข้อความด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

วิธีการจัดลำดับตัวเลขให้ข้อความ
          1. คลิกหน้าข้อความแรกที่จะจัดลำดับ
          2. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home)
1

          3. คลิกปุ่ม ลำดับเลข (Numbering) แล้วเลือกรูปแบบลำดับเลขที่ต้องการ
2

เพียงเท่านี้ลำดับเลขที่เลือกก็จะแสดงขึ้นมาแล้ว

การจัดตำแหน่งข้อความ ใน Word 2010

          ในการจัดวางข้อความลงไปในเอกสาร ควรจัดวางข้อความให้มีความน่าสนใจ และสอดคล้องกับชนิดของเอกสารนั้น ๆ ด้วย ซึ่งการจัดวางข้อความลงไปในเอกสารนั้น ก็มีอยู่หลายลักษณะด้วยกัน ได้แก่

การจัดตำแหน่งข้อความแบบกึ่งกลาง
          เป็นการกำหนดให้ข้อความถูกจัดวางอยู่ตรงกึ่งกลางของหน้าเอกสาร ซึ่งการจัดวางข้อความในลักษณะนี้ทำได้โดย
          1. เลือกข้อความที่ต้องการ
          2. คลิกปุ่ม กึ่งกลาง (Center) หรือกดคีย์ลัด Ctrl+E บนคีย์บอร์ดก็ได้
1

การจัดวางตำแหน่งข้อความแบบชิดทางซ้าย
          เป็นการกำหนดให้ข้อความถูกจัดวางชิดทางด้านซ้ายมือของหน้าเอกสาร ซึ่งการจัดวางข้อความในลักษณะนี้ทำได้โดย
          1. เลือกข้อความที่ต้องการ
          2. คลิกปุ่ม จัดแนวข้อความชิดซ้าย (Align Text Left) หรือกดคีย์ลัด Ctrl+L บนคีย์บอร์ดก็ได้
2

การจัดตำแหน่งข้อความแบบชิดทางขวา
          เป็นการกำหนดให้ข้อความถูกจัดวางชิดทางด้านขวามือของหน้าเอกสาร ซึ่งการจัดวางข้อความในลักษณะนี้ทำได้โดย
          1. เลือกข้อความที่ต้องการ
          2. คลิกปุ่ม จัดแนวข้อความชิดขวา (Align Text Right) หรือกดคีย์ลัด Ctrl+R บนคีย์บอร์ดก็ได้
3

การจัดวางข้อความแบบเต็มแนว
          เป็นการกำหนดให้ข้อความถูกขยายจัดวางให้เต็มหน้ากระดาษ โดยที่ไม่มีการกำหนดระยะห่างระหว่างคำ ทำให้ในแต่ละประโยคมีช่องว่างระหว่างคำค่อนข้างมาก การจัดวางข้อความในลักษณะนี้ทำได้โดย
          1. เลือกข้อความที่ต้องการ
          2. คลิกปุ่ม เต็มแนว (Justify) หรือกดคีย์ลัด Ctrl+J บนคีย์บอร์ดก็ได้
4

การจัดวางตำแหน่งข้อความแบบกระจายเต็มแนว
          เป็นการกำหนดให้ข้อความถูกขยายจัดวางให้เต็มหน้ากระดาษ คล้ายกับการจัดวางข้อความแบบเต็มแนว แต่จะมีการจัดระยะหาระหว่างคำให้สวยงามมากขึ้น การจัดวางข้อความแบบนี้ ทำได้โดย
          1. เลือกข้อความที่ต้องการ
          2. คลิกปุ่ม กระจาย (Distributed)
5

การจัดระยะห่างระหว่างบรรทัด ใน Word 2010

          หากเราพบว่า ข้อความแต่ละบรรทัดมีระยะห่างที่ไม่สวยงาม หรือห่างกันมากจนเกินไป เราก็สามารถที่จะจัดระยะห่างระหว่างบรรทัดได้ทั้งทำให้ห่างมากกว่าเดิม หรือจะให้มีระยะห่างเป็นปกติเหมือนใน Word 2003 ได้ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้

วิธีการจัดระยะห่างให้เหมือน Word 2003
          1. เลือกข้อความที่ต้องกร
          2. คลิกปุ่ม ระยะห่างบรรทัดและย่อหน้า (Line and paragraph spacing) แล้วเลือก ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด...
1

          3. คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมคำว่า ไม่เพิ่มช่องว่างระหว่างย่อหน้าที่มีลักษณะเดียวกัน
2
3
วิธีการจัดระยะห่างระหว่างบรรทัดให้มากกว่าปกติ
          1. เลือกข้อความที่ต้องการ
          2. คลิกปุ่ม ระยะห่างบรรทัดและย่อหน้า (Line and paragraph spacing) แล้วเลือกระยะห่างระหว่างบรรทัดที่ต้องการ
4

การเรียกแสดงแถบไม้บรรทัด ใน Word 2010

          หากเราต้องการให้แสดงแถบไม้บรรทัดขึ้นมาในหน้าเอกสาร เพื่อให้สะดวกต่อการวัดค่าต่าง ๆ ก็สามารถทำได้โดย

เรียกแสดงแถบไม้บรรทัด
          1. คลิกแท็บ มุมมอง (View)
          2. คลิกเช็คบ็อกซ์ ไม้บรรทัด (Ruler)
1

          3. แถบไม้บรรทัดก็จะแสดงขึ้นมา
2

การจัดระยะย่อหน้า ใน Word 2010

          การจัดรูปแบบการเริ่มต้นของย่อหน้าให้สวยงาม สามารถทำได้ดังนี้

การจัดระยะย่อหน้า
          1. วางเคอร์เซอร์ไว้หน้าข้อความที่ต้องการจัดระยะย่อหน้า
การจัดระยะย่อหน้า รูปที่ 1

          2. คลิกลากปรับไอคอน เยื้องบรรทัดแรก (First Line Indent) เพื่อจัดระยะย่อหน้า
การจัดย่อหน้า รูปที่ 2

          3. จะได้ระยะย่อหน้าตามที่กำหนด
การจัดระยะย่อหน้า รูปที่ 3

การจัดคอลัมน์ข้อความหน้าเอกสาร ใน Word 2010

         หากเราต้องการจัดคอลัมน์ข้อความในหน้าเอกสาร ซึ่งเป็นการสร้างข้อความให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น หรือจะจัดคอลัมน์เพื่อไว้สร้างแผ่นพับ ก็สามารถทำได้ดังนี้

จัดคอลัมน์
          1. คลิกเลือกข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบคอลัมน์
          2. คลิกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page layout)
การจัดคอลัมน์ข้อความหน้าเอกสาร 1

          3. คลิกเลือก คอลัมน์ (Columns) แล้วเลือกรูปแบบคอลัมน์ที่ต้องการ
การจัดคอลัมน์ข้อความหน้าเอกสาร 2

          4. ข้อความจะถูกจัดวางในรูปแบบของคอลัมน์ที่กำหนด
การจัดคอลัมน์ข้อความหน้าเอกสาร

คอลัมน์เพิ่มเติม...
          หากเราต้องการกำหนดความกว้างของแต่ละคอลัมน์แบบละเอียด ก็สามารถทำได้ดังนี้ 
          1. ที่ปุ่ม คอลัมน์ (Columns) ให้เลือก คอลัมน์เพิ่มเติม... (More Columns...)
การจัดคอลัมน์ข้อความหน้าเอกสาร 4

          2. สามารถกำหนดความกว้าง และระยะห่าง ในแต่ละคอลัมน์ได้ตามภาพ
การจัดคอลัมน์ข้อความหน้าเอกสาร 5

การใส่กรอบให้ข้อความ ใน Word 2010

          การใส่กรอบข้อความ เป็นการช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับเอกสาร มักใช้กับเอกสารที่ต้องการความสวยงามเป็นหลัก เช่น แคตตาล็อกสินค้า หรือปกรายงานต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งการใส่ขอบหน้ากระดาษนั้นทำได้โดย

วิธีการการใส่กรอบให้ข้อความ
          1. ใช้เมาส์เลือกข้อความที่ต้องการ
วิธีการการใส่กรอบให้ข้อความ 1

          2. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home)
          3. คลิกเลือก เส้นขอบ (Border) > เส้นขอบและแรเงา.. (Border and Shading)
วิธีการการใส่กรอบให้ข้อความ 2

          4. เลือกลักษณะการใส่ขอบลงไปในเอกสาร
          5. เลือกรูปแบบของเส้นขอบ
          6. เลือกสีของเส้นขอบ
          7. คลิกปุ่ม OK
วิธีการการใส่กรอบให้ข้อความ 3

           ผลลัพธ์หลังจากทำการเลือกแล้ว
วิธีการการใส่กรอบให้ข้อความ 4

การใส่สีพื้นหลังให้กับเอกสาร ใน Word 2010


          การสร้างความสวยงามให้เอกสารด้วยการกำหนดสีให้กับหน้ากระดาษของเอกสารนั้น ทำได้โดย

วิธีการใส่สีพื้นหลังให้กับเอกสาร
          1. คลิกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout)
          2. คลิกเลือก สีของหน้า (Page Color) แล้วเลือกสีที่ต้องการ
การใส่สีพื้นหลังให้กับเอกสาร 1

          หน้าเอกสารก็จะถูกเปลี่ยนสีตามที่เราได้เลือก
การใส่สีพื้นหลังให้กับเอกสาร 2

การปรับแต่งเอกสารด้วย Theme ใน Word 2010

          Theme เป็นชุดรูปแบบสำเร็จรูปที่ใช้ในการปรับแต่งเอกสาร ซึ่ง Theme ที่ใช้ใน Microsoft Word 2010 นั้นมีอยู่หลายลักษณะด้วยกัน ซึ่งมีวิธีการดังนี้

วิธีการปรับแต่งเอกสารด้วย Theme
          การใช้งานชุดสี Theme Color
          เป็นชุดสีที่จะนำมาใช้งานกับสไตล์ของรูปแบบ รูปวาด ตาราง หรือกราฟต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาใน Microsoft Word 2010 ซึ่งการใช้งานชุดสี Theme Color นั้น ทำได้โดย
          1. คลิกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout)
          2. คลิกแท็บ สีของชุดรูปแบบ แล้วเลือกชุดสีที่ต้องการ
การปรับแต่งเอกสารด้วย Theme 1

          3. รูปแบบชุดสีที่เลือกก็จะแสดงขึ้นมา
การปรับแต่งเอกสารด้วย Theme 2

          การใช้ชุด Theme ทั้งชุด
          เป็น Theme สำเร็จรูปที่มีการกำหนดทั้งรูปแบบตัวอักษร และสีสันต่าง ๆ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการใช้ Theme ในลักษณะนี้ ทำได้โดย
          1. คลิกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout)
          2. คลิกเลือก Theme แล้วเลือกชุดรูปแบบ Theme ที่ต้องการ
การปรับแต่งเอกสารด้วย Theme 3

          3. Theme จะถูกปรับเปลี่ยนตามรูปแบบที่เลือก
การปรับแต่งเอกสารด้วย Theme 4

การค้นหาคำในเอกสารของ Word 2010
          บางครั้งการนั่งค้นหาคำ ๆ เดียวในเอกสารนั้น หากเอกสารมีแค่หน้าเดียวก็คงจะเป็นเรื่องง่าย แต่ถ้ามีซัก 100 หน้า ก็คงไม่สามารถนั่งหาที่ละบรรทัดได้ เพราะคงเสียเวลามาก ในโปรแกรม Microsoft Word 2010 นั้น เราสามารถพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาได้เลย ซึ่งช่วยให้เราประหยัดเวลาในการค้นหามาก โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีการค้นหาคำในเอกสาร
          1. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home)
          2. คลิกเลือก แก้ไข (Editing) > ค้นหา (Find) หรือคีย์ลัด Ctrl ค้างไว้ แล้วตามด้วยปุ่ม F บนคีย์บอร์ด (Ctrl+F)
          3. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงไปในช่อง Navigation
การค้นหาคำในเอกสาร 1

          4. คำที่ต้องการค้นหาก็จะแสดงขึ้นมา
การค้นหาคำในเอกสาร 2

การแปลคำศัพท์ ใน Word 2010

         การแปลคำศัพท์ในโปรแกรม Microsoft Word 2010 นั้น ทำได้ง่าย และสามารถแปลออกมาให้เป็นภาษาที่เราต้องการได้หลากหลายภาษา ซึ่งขั้นตอนในการแปลคำศัพท์นั้นมีอยู่ ดังนี้

วิธีการแปลคำศัพท์
          1. คลิกเมาส์ขวาที่คำศัพท์ที่ต้องการแปลแล้วเลือกคำสั่ง แปล (Translate)

1

          2. เลือกภาษาที่จะใช้ในการแปลคำศัพท์

2

          3. เลื่อน Scroll bar ลง เพื่อดูคำแปล

3

          4. คำแปลของคำศัพท์ที่ได้เลือกก็จะแสดงขึ้นมา


การแทรกรูปภาพที่จัดเก็บไว้ ใน Word 2010

          การนำรูปภาพที่จัดเก็บไว้ในเครื่องมาใส่ลงไปในเครื่องนั้น ทำได้ดังนี้

วิธีการแทรกรูปภาพที่จัดเก็บไว้
          1. เลือกตำแหน่งที่จะจัดวางภาพ
          2. คลิกแท็บ แทรก (Insert)
          3. คลิกเลือก รูปภาพ (Picture)

1

          4. เลือกสถานที่จัดเก็บภาพ
          5. เลือกภาพที่ต้องการ
          6. คลิกปุ่ม แทรก (Insert)

2

          7. ภาพที่เลือกก็จะปรากฏขึ้นมาในเอกสาร

3

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ยินดีต้อนรับ